మీమీ ఇంటి, ఆఫీస్ లేదా షాప్ ని వాస్తుశాస్త్ర పేరు మీద కులకొట్టకుండ సైంటిఫిక్ వాస్తు నుండి సమాధానం లభిస్తుంది

Reiki Level Two

Attending Reiki level One is Mandatory. 

Reiki Level Two :  Course  Curriculum

 • The Reiki 2 courses last a day and the programme is detailed below:
 • Introduction to 3 traditional Reiki Symbols
 • Protection through Triangular & Pyramid shielding using Reiki symbols
 • Distance Healing ( send Reiki to another person )
 • Beaming
 • Healing the Past and the Future: Send Reiki to yourself to heal your past, present and future
 • Group Distance Healing ( method for a group to send Reiki to a person, place, or event )
 • Healing unwanted habits
 • Clear the environment  ( House, hotel room, office premises etc. ) with Reiki to remove any negative influence
 • Reiki Box
 • Give Reiki to pets
 • Receive the Second Level Reiki II Attunement
 • The students can ask questions about anything covered on the day of the course, the contents of the manual or any other relevant matter.
 Enrolment
 • The cost includes your full training, comprehensive manual and Reiki certificate.
 • Limited to 16 students
 • The course runs from 10 Am until 5 Pm ( one day workshop ) , with an hour Lunch break
 • In addition, there will be a break for Tea / Coffee.

Time : 1 Day

Certification :  A certificate will be granted to the students on successful completion of the course


Course Fees : ₹3,999/-

Place of workshop: Hyderabad / Secunderabad

Date of workshop:

Venue:
/div>